Tentoonstelling`s reglement

 TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

VOLIEREVERENIGING “EDELZANGER”   AFD. FRANEKER en OMSTREKEN.

 

ONDERLINGE TENTOONSTELLING.
Deze wordt gehouden van 21 november t/m 23  november 2019 

ORGANISATIE.
Volièrevereniging “De Edelzanger”, afd. Franeker, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

T.T.- SECRETARIAAT.
Jacob Miedema, L.Homanstraat 34, 8802 XX Franeker,
tel 06-50480313   email: bestuuredelzanger@gmail.com

INSCHRIJFGELDEN.
Deze dienen bij de inschrijving te worden voldaan.
contant of per IBAN   NL90RABO0320434443
t.n.v. Vol. ver. “De Edelzanger”

SLUITING INSCHRIJVING.
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk zondag 10 NOVEMBER
bij de T.T. secretaris binnen zijn.
Te laat binnengekomen inschrijvingen worden geweigerd, resp. retour gezonden ongeacht de oorzaak.

INBRENGEN VOGELS.
Donderdag 21 NOVEMBER van 19.00 tot 20.30 uur. In Dorpshuis
De Boppeslach, Dorpsstraat 33 8808 HL te Dongjum.

KEURING VOGELS.
Vrijdag 22 november 2019.

OPENING TENTOONSTELLING.
Officiële opening en bekendmaking kampioenen op vrijdag 22 november om 20.00 uur.
Na de opening gaat de zaal open voor de aanwezigen en kunnen de keurbriefjes en de catalogus worden afgehaald.

PRIJSUITREIKING.
Op de  jaarvergadering, niet afgehaalde prijzen vervallen aan de vereniging.

SLUITING TENTOONSTELLING.
De tentoonstelling sluit op zaterdag 23 november om ca.15.00 uur.
Daarna kunnen de vogels worden afgehaald tot uiterlijk 15.30 uur.

 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT.

HOOFDSTUK 1,
ALGEMENE BEPALINGEN.

ART.1
Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle leden van de volièrevereniging “De Edelzanger” aangesloten bij de Ned. Bond van vogelliefhebbers.

ART.2
De ingezonden vogels voor de tentoonstelling worden gekeurd door keurmeesters van de N.B.v.V. volgens de door deze bond opgestelde standaardeisen en richtlijnen. De keuring vindt plaats op de door de bond vastgestelde keurbriefjes.

ART.3
Ingeschreven kunnen worden: met uitzondering van zangkanaries, alle vogels in groepen en klassen, overeenkomstig het vraagprogramma en reglementen van de N.B.v.V. zoals gepubliceerd op de website van de N.B.v.V.  (of website Edelzanger voor verkort vraagprogramma)

Kwartels dienen te worden ingebracht met een geldig inentingsbewijs, welk voorzien is van het bijbehorende ringnummer.

ART.4
Gedurende de periode dat de ingeschreven vogels zich in de tentoonstellingszaal bevinden, zijn deze en de daarbij behorende T.T.- kooien verzekerd tegen brand en diefstal na braak.

Dit op de geldende condities van de N.B.v.V. Deze verzekering is voor alle inzenders vrij van premie, maar is alleen van kracht als de waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat gewoonlijk in een bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel of kooi moet worden betaald.

ART.5
Alle aanwezige vogels worden gedurende de periode dat zij onder het beheer zijn van de organiserende vereniging voorzien van voer en vers water. De verzorging is in handen van een daartoe aangewezen commissie. Het voeren zal met zorg en naar eer en geweten zo goed mogelijk plaatsvinden.
De organiserende vereniging aanvaard geen aansprakelijkheid voor ziekte en/of sterfte van de vogels gedurende de tijd dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna.
Gelet op bovenstaande is het niemand anders dan de daartoe aangewezen commissie toegestaan de vogels te voeren, aan te raken of kooien van de stelling te nemen. Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in overleg met de T.T.- commissie door de inzender zelf van speciaal voer worden voorzien.

ART.6
Bij een onvoorziene omstandigheid, zoals bijvoorbeeld vogelgriep, waardoor het houden van een vogeltentoonstelling door het Ministerie van Economische Zaken wordt verboden, zal iedere inzender zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Als dit voorafgaande aan de tentoonstelling is, krijgen de inzenders hun inschrijfgeld teruggestort. Indien het verbod van kracht wordt na de inbreng wordt van de inzender verwacht dat hij of zij de vogels zo spoedig mogelijk weer ophaalt. Indien de vogels nog niet gekeurd zijn, krijgt de inzender het inschrijfgeld teruggestort. Het is van groot belang dat iedere inzender het telefoonnummer op het inschrijfformulier zet waarop hij of zij goed bereikbaar is.

HOOFSTUK 2,
INSCHRIJVINGEN. 

ART.7
Het inschrijfformulier dient VOLLEDIG INGEVULD, vooral de klasse, inclusief naam, adres en kweeknummer van de inzender te worden ingeleverd. Te laat binnengekomen inschrijvingen worden, ongeacht de oorzaak, geweigerd, resp. retour gezonden.

ART.8
Europese kooivogels kunnen alleen met een erkende voetring worden ingezonden.

ART.9
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per tentoonstellingsvogel.
Voor jeugdleden  € 1,00 per vogel

ART.10
Met inachtneming van het reeds genoemde vraagprogramma van de N.B.v.V. kunnen in alle hoofdgroepen vogels worden ingeschreven als EK en OEK en OK vogels, uitgezonderd zangkanaries. Onder OEK vogels wordt bedoelt Overjarig Eigen Kweek vogels ongeacht de leeftijd.

EIGEN KWEEK EN OPEN KLASSE.

ART.11
Alle Eigen kweek en OEK vogels dienen voorzien te zijn van één vaste voetring van de juiste afmeting. Deze vaste voetring moet van het type zijn dat door de N.B.v.V. is voorgeschreven of als zodanig is erkend. Deze ring moet duidelijk ingegraveerd zijn en de volgende gegevens vermelden: kweeknummer van de inzender, het broedjaar en een volgnummer.  
(Zie voor erkende ringen het t.t. reglement in het maandblad “Onze Vogels” of op onze website)

Alle als E.K.en OEK ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring hebben zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld, worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor O.K.- vogels.
O.K.- vogels kunnen worden ingezonden zonder ring, dan wel met een ander kweeknummer.

Kleur/knijpringen zijn niet toegestaan.

CATALOGUS.

ART.12
Alle uitslagen van de keuring worden verwerkt in een catalogus. Deze catalogus is voor de inzender verplicht, en kost € 3,50.
Let op:  bij het inzenden van 10 vogels of meer krijgt u de catalogus GRATIS….

ART.13
De afgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële opening.

AANWIJZEN DERBY.

ART.14
Iedere inzender kan één van zijn aantal ingeschreven vogels aanwijzen als z.g. “derby”- vogel. Dit moet een E.K.- vogel zijn. (volgens bondsreglement) De vogel die meedingt naar de “Derby”- prijs dient op het inbreng formulier aangekruist te worden.
Aan het “Derby- kampioenschap” zijn geen kosten verbonden.

HOOFDSTUK 3,
KOOIEN.

ART.15
Alle vogels moeten gehuisvest zijn en worden ingebracht in eigen (volgens bondsreglement) universeel kooien of grote tropenkooi. Op het inschrijfformulier dient duidelijk aangegeven te worden welke vogels in grote tropenkooien worden ingebracht.

De vogels dienen voor tenminste 48 uur van voer te zijn voorzien. Voer in bakjes en schelpenzand op de bodem.
Voor vruchteneters is kattenbakvulling of beukensnippers toegestaan. Bij parkietachtigen mag de bodem zijn voor zien van voer i.p.v. zand.

KOOINUMMERS.

ART.16
De toegezonden kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het midden van de voorzijde te worden aangebracht.
Voor de z.g. koepelkooi voor postuurkanaries geldt één van de lange zijden als voorzijde waarbij dan het drinkfonteintje rechts is geplaatst.

ART.17
Naast de aangebrachte kooinummers mogen op de kooien geen kentekens worden aangebracht.

HOOFSTUK 4,
INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS.

ART.18
Bij het inbrengen van de vogels, op het daartoe genoemde tijdstip, kunnen onderstaande vogels door het T.T.- bestuur worden geweigerd:

  1. zichtbaar zieke vogels,
  2. vogels met zichtbare gebreken, bijv. het missen van een nagel.
  3. vogels voorzien van meer dan één vaste voetring. Kleur/knijpringen dienen door de inzender te zijn verwijderd.
  4. vogels, ondergebracht in vuile kooien,
  5. vogels in kooien, die niet voldoen aan de door de N.B.v.V. gestelde eisen.

ART.19
De vogels worden ingenomen tegen aftekening van de toegezonden inbreng- en afhaalbrief. Deze brief wordt door de administratie, voorzien van opgegeven mutaties, ingenomen.

ART.20
Bij sluiting van de tentoonstelling ontvangt de inzender of zijn gemachtigde de onder beheer van de T.T.- commissie zijnde inbrengbrief terug. Uitsluitend op vertoon van deze brief kan men daarna de vogels afhalen. De afgifte van deze brief vindt plaats op afroep, volgens de regel dat de verst wegkomende (woonplaats) het eerst de vogels kan afhalen.

ART.21
Ingeschreven vogels kunnen na de keuring te koop worden aangeboden. Verkopen kunnen uitsluitend tot stand komen via de eigenaar en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de T.T.- organisatie. De T.T.- organisatie stelt prijskaartjes beschikbaar. Na afloop van de tentoonstelling wordt door de organisatie de gehele inschrijving aan de inzender overhandigd. Overdracht kan pas daarna plaatsvinden.

HOOFSTUK 5,
PRIJZEN.

ART.22
Door de organiserende vereniging worden onderstaande prijzen uitgeloofd: 

Enkelingen Eigen Kweek en OEK

*           Wisselprijs       kleurkanaries
*                       ,,          vorm en postuurkanaries.
*                       ,,          wildzang / bastaarden
*                       ,,          zebravinken / jap.meeuw
*                       ,,          gouldamadinen
*                      ,,           vr./insectenetende vogels.
*                       ,,          tropen
*                       ,,          parkieten.
*                       ,,          grasparkieten standaard/kleur
*                       ,,          agaporniden en forpussen
*                       ,,          duiven / kwartels
*                       ,,          derby
*                       ,,          kanaries jeugd
*                       ,,          overige vogels jeugd 

Voor Enkelingen Open Klasse:
*           Kampioen      kanaries.
*                      ,,          tropen.
*                      ,,          parkieten.

Hiervoor zijn geen wisselprijzen beschikbaar maar worden als kampioen vermeld.
Bij het behalen van een E.K. kampioenschap vervalt de verenigingsprijs.
Klassement prijs
, er is een wisselprijs beschikbaar voor de 5 beste vogels per inzender.

ART.23
Als prijzen zijn beschikbaar:

  1. Bondskruis; alleen voor vogels E.K. voorzien van een vaste voetring van de inzender.
  2. Bondsmedailles: alleen voor vogels E.K. voorzien van een vaste voetring van de inzender ( a. en b. volgens Bondsreglement).
  3. Bij de wisselprijs, gaat een EK vogel voor een OEK vogel.
  4. De door de vereniging beschikbaar gestelde prijzen.
  5. Eventueel door derden speciaal ter beschikking gestelde prijzen.

De prijsuitreiking vindt plaats op de jaarvergadering, prijzen die na de jaarvergadering niet zijn opgehaald vervallen aan de vereniging.

ART.24
Om voor een door de vereniging beschikbaar gestelde prijs in aanmerking te komen, moeten de vogels de volgende punten behalen:

EIGENKWEEK en OEK VOGELS
89 punten………….3e prijs.
90 punten………….2e prijs.
91 punten of meer 1e prijs.

OPEN KLASSE VOGELS
90 punten……………3e prijs.
91 punten…………….2e prijs.
92 punten of meer  1e prijs.

EIGENKWEEK en OEK VOGELS JEUGD
88 punten  3e  prijs.
89 punten  2e prijs.
90 punten  1e prijs.

OPEN KLASSE VOGELS JEUGD
89 punten  3e prijs.
90 punten  2e prijs.
91 punten  1e prijs.

ART.25
Het bondskruis wordt toegekend aan de hoogst gekwalificeerde EK vogel. Bij een gelijk aantal punten beslist het lot. Om voor het bondskruis in aanmerking te komen, moet de vogel tenminste 91 punten behalen.

ART.26
Om voor een bondsmedaille in aanmerking te komen, moet de vogel tenminste 91 punten behalen.

ART.27
Om als kampioen te worden aangewezen, dient een vogel tenminste 91 punten te behalen.

ART.28
Het bondskruis kan alleen gewonnen worden door een bonds-lid van de organiserende vereniging “De Edelzanger”. De zgn. sub-leden  zijn uitgesloten.

ART.29
Op het inschrijfformulier dient vermeld te worden voor welke overige prijzen u in aanmerking wilt komen: in geld uitgekeerd of één verzamelprijs. (Verzamelprijzen komen overeen met de aankoop van andere prijzen)
Indien niets is vermeld wordt een geldprijs uitgekeerd.

HOOFSTUK 6,
JEUGD

ART.30
Voor jeugdleden is er een speciale jeugdklasse. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient voor E.K of OEK vogels minimaal 88 en voor O.K.- vogels minimaal 89 punten te worden behaald. Voor deze jeugdklasse is er een wisselbeker en een O.K. kampioensprijs beschikbaar.
De door de jeugd ingezonden vogels dingen volgens art. 26, 27, ook mee naar de bondsprijzen.

ART.31
Bij inbreng van de vogels moeten zij, indien dit wordt verlangd, een bewijs van geboortedatum tonen.
Indien op het inschrijfformulier de geboortedatum niet wordt ingevuld, wordt de inschrijving niet in de jeugdklasse verwerkt.

ART.32
De vogels van de inzenders in de jeugdklasse worden gelijktijdig en onder de dezelfde omstandigheden als de overige vogels gekeurd.

SLOTBEPALING.

ART.33
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging.
Reclames betreffende de T.T. dienen binnen veertien dagen na sluiting schriftelijk ingediend te worden bij de T.T.- secretaris.
Inlichtingen en vragen kunnen tijdens de T.T. bij het bestuur worden verkregen.