Huishoudelijk reglement


HUISHOUDELIJK

REGLEMENT

VOLIEREVERENIGING “DE EDELZANGER

GEVESTIGD TE FRANEKER.

OPGERICHT 17 DECEMBER 1957.

 Art. 1

Wie als lid, jeugdlid, sublid of als jeugd- sublid van de vereniging wenst toe te
treden, wendt zich schriftelijk tot het bestuur. Nieuwe leden worden alleen ingeschreven na het invullen van een machtigingskaart voor de betaling van de verschuldigde contributie.

Art. 2

Ereleden betalen geen contributie, leden van verdienste betalen alleen de bondscontributie en zijn vrijgesteld van de verenigingscontributie. Zij ontvangen zowel het bondsblad als het eventuele bescheiden eigen vereniging. Zij hebben het recht alle algemene leden- en jaarvergaderingen bij te wonen. Zij hebben daarin een adviserende stem. Om in aanmerking te komen om te worden benoemd als lid van verdienste of erelid dient aan het volgende te worden voldoen. Een lid van verdienste dient minimaal 20 jaar aan één gesloten lid van de vereniging te zijn en gedurende deze periode,zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging verders zie de akte van de statuten art. 12. Om in aanmerking te komen om te worden benoemd als erelid dient aan het volgende te worden voldoen. Een erelid dient minimaal 30 jaar aan één gesloten lid van de vereniging te zijn en gedurende deze periode meerdere periode`s een bestuursfunctie te hebben gehad, verders zie akte van de statuten artikel 11.

Art. 3

Leden hebben het recht om:

A 1 Alle leden- en jaarvergaderingen van de vereniging bij te wonen en deel te
nemen aan de door de vereniging te organiseren tentoonstellingen en andere
activiteiten.

2 Voorstellen in te dienen.

3 Gekozen te worden voor een der bestuursfuncties, als men tenminste 3 jaar lid is van de vereniging

4 Lid te worden van een of meer speciaalclubs van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.

B Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de leden, met uitzondering van die
genoemd onder A, sub 3

 Art. 4

Zij die elders bij een vereniging, aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, als lid zijn ingeschreven, kunnen sublid worden. Zij hebben dezelfde rechten als jeugdleden, zoals genoemd in art. 3 B.

Art. 5

Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudige meerderheid van
stemmen worden geschorst. Een door het bestuur geschorst bestuurslid of lid wordt aan de eerst volgende vergadering voorgedragen voor royement.
De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing en verliest tijdens deze schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.

Art. 6

Leden en bestuursleden kunnen geschorst worden wegens:

A 1 Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak,

2 Wangedrag ten opzichte van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, de
vereniging of het bestuur. Royement van het lidmaatschap als bedoeld in art. 14 van de statuten, kan
geschieden op grond van:

B 1 Contributieschuld bij achterstand van drie maanden,

2 Schorsing ingevolge lid A,

3 Het handelen in strijdt met enige bepaling van statuten of reglementen van de
vereniging of van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Royement ingevolge het gestelde in lid B, sub 1 geschiedt door het bestuur.
Royement op grond van het gestelde in lid B,sub 2 en 3 kan slechts geschieden door de meerderheid van een algemene ledenvergadering, waar minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Wanneer dit aantal vereiste leden niet aanwezig is, beslist de eerst volgende algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Een voorstel tot een zodanig royement moet in de agenda voor de betreffende algemene ledenvergadering zijn vermeld, terwijl over wiens eventuele royement uitspraak zal worden gedaan, per aangetekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de datum van genoemde algemene ledenvergadering, hiervan in kennis gesteld dient te worden. Betrokkene heeft dan het recht zich op deze vergadering te verdedigen. 

Art. 7

Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld, kunnen na betaling van deze
schuld, alsnog als lid worden toegelaten. Is men om een andere reden geroyeerd
dan is een hernieuwd lidmaatschap uitgesloten.

 Art. 8

Hij die zijn lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op
reeds betaalde gelden of op eigendommen van de vereniging.

 Art. 9

De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld.
Deze vaststelling is van toepassing op het daarop volgende kalenderjaar. De bondscontributie is bij de verenigingscontributie inbegrepen. Indien de
bondscontributie tussentijds wordt verhoogd,wordt de verenigingscontributie voor leden en jeugdleden eveneens met dit bedrag verhoogd..

De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2015 per kalenderjaar voor;

Leden €. 37,00

Jeugdleden €. 19,75

Subleden €. 22,50

Jeugd- subleden €. 12,50
In geval van machtiging korting a €. 2,50.
Contributie dient voor 1 februari betaald te zijn, dan worden ook de
machtigingen geïncasseerd.

Art. 10

De leiding van de vereniging is opgedragen aan het betuur. De voorzitter,
secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden op de algemene jaarvergadering bij meerderheid van
stemmen gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen bij absolute meerderheid van stemmen.

Art. 11

De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar en zijn herkiesbaar.
Tussentijdse vacatures kunnen op de eerst volgende ledenvergadering worden
aangevuld. De als dan gekozene treedt af op dezelfde datum als zijnvoorganger. De aftredingprocedure is als volgt: Twee achtereenvolgende jaren zijn twee bestuursleden af tredend, het derde jaar 1 bestuurslid. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig terug treden.
Het rooster van aftreden is volgt:

2016: penningmeester – ringcommissaris

2017: voorzitter – materiaalcommissaris

2018: secretaris

idem voor de volgende jaren.

 

Art. 12

Door het bestuur en/of leden kunnen kandidaten worden gesteld voor een
bestuursfunctie. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van
betrokken kandidaat dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. De kandidaatstelling moet schriftelijk geschieden en wel tenminste acht dagen voor de algemene
jaarvergadering. Indien de kandidaatstelling door leden geschied dan zal dit door minstens tien leden moeten zijn. Met in achtneming van artikel van artikel 3 sub a3.

Art. 13

Is een bestuurslid verhinderd zijn functie waar te nemen dan is hij gehouden de
voorzitter hiervan in kennis te stellen. 

Art. 14

Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken, de vereniging aangaande.
Het draagt zorg voor de juiste naleving van de statuten en reglementen, bevordert de bloei van de vereniging door alle wettige en gepaste middelen aan te wenden en treedt op daar waar de belangen van de vereniging behartigd moeten worden.

De voorzitter leidt de bestuur-  en ledenvergaderingen. Hij oefent toezicht uit
op de handelingen van de andere bestuursleden, die hem van alles op de hoogte
dienen te houden. De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuurders tijdstip en agenda van de vergaderingen vast. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen
jegens derden betreffen. Hij verleent en ontneemt het woord, kan de vergadering schorsen en een lid het verder bijwonen van de vergadering ontzeggen.

De secretaris voert de correspondentie, is belast met het bijhouden van het
archief, verzorgt de ledenlijst en zorgt dat de penningmeester tijdig van
mutaties op de hoogte wordt gesteld. Hij is verder belast met het tijdig convoceren van de vergaderingen en andere bijeenkomsten en het uitbrengen van een jaarverslag. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen jegens derden betreffen. Stelt van de vergaderingen notulen op.

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor
aansprakelijk jegens de vereniging. Hij doet betalingen tegen een deugdelijke
kwijting. Het samenstellen van een duidelijk verslag van ontvangsten en uitgaven
betreffende het lopende boekjaar. Legt financieel verantwoording af middels een
jaarverslag, welke ter beoordeling voorgelegd wordt aan de algemene jaarvergadering. Hij
tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen jegens derden betreffen. Voorts is hij, in overleg met bestuur en tentoonstellingssecretariaat, belast met de financiële afhandeling van de jaarlijks te organiseren tentoonstelling, hiervan doet hij verslag op de algemene jaarvergadering. Hij dient op de algemene jaarvergadering een begroting in voor het dan lopende kalenderjaar. Hij zorgt voor het geven van de gewenste inlichtingen en het ter inzage geven van alle boeken en bescheiden aan alle overige bestuursleden.
Van uitgaven boven de €. 500,- die de penningmeester namens de vereniging doet,
moet de eerst volgende ledenvergadering in kennis gesteld worden.

De materiaalcommissaris draagt zorg voor een goed beheer van de vereniging
toebehorende materialen. Hij geeft tijdig bij het bestuur aan dat materialen
vervangen moeten worden, aan onderhoud toe zijn of dat er materiaal aangeschaft moet worden.

De ringcommissaris draagt zorg voor een nauwkeurige en tijdige afwikkeling van
de door leden aan hem opgegeven bestellingen van ringen. Voor de inning van gelden voor bestellingen van ringen en de afdracht hiervan draagt hij zelf zorg.

Bij aftreden leveren de bestuursleden binnen 14 dagen alle de vereniging

toebehorende goederen, bescheiden, administratie, archief, gelden, geldswaardige
papieren,  e.d.,in bij zijn opvolger of voorzitter. Samen met zijn opvolger controleert hij het een en ander.

 Art. 15

Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen. Deze commissie
controleert tenminste eenmaal per kalenderjaar de boeken en bescheiden van de penningmeester. Zij brengt op de eerst volgende algemene jaarvergadering verslag
uit van haar bevindingen. Van een voorgenomen controle moet de penningmeester
tenminste 10 dagen van te voren in kennis worden gesteld. De kascommissie bestaat uit twee personen. Elk jaar treedt een van de leden af. Kandidaten voor deze functie moeten tenminste drie jaar lid van de vereniging zijn. Tussentijdse vacatures kunnen op de eerst volgende ledenvergadering worden aangevuld.

 Art. 16

Onkosten die gemaakt zijn door bestuursleden of leden kunnen in redelijkheid vergoedt worden, indien;

A 1 zij gemaakt zijn door bestuursleden;

2 door leden op verzoek of in opdracht van het bestuur; B 1 gemaakte
kosten noodzakelijk zijn;

2 zij redelijk aantoonbaar zijn;

C zij gemaakt zijn om de belangen van de vereniging te dienen.

 Art. 17

De vergaderingen worden onderscheiden in:

Algemene ledenvergaderingen;

Algemene jaarvergaderingen;

 Art. 18

Wanneer drie leden van het bestuur van mening zijn dat een bestuursvergadering
gehouden moet worden, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter. Zij vermelden de onderwerpen waarvan de behandeling gewenst wordt. De voorzitter zal als dan verplicht zijn binnen twee weken een bestuursvergadering te beleggen.

 Art. 19

Eenmaal per maand wordt er een ledenvergadering gehouden, met uitzondering van
de maanden mei t/m augustus.

 Art. 20

De algemene jaarvergadering wordt elk jaar in de maand

februari of maart gehouden. Op de agenda voor deze

vergadering moeten de volgende punten voorkomen:

Jaarverslag secretaris;

Jaarverslag penningmeester;

Verslag kascommissie;

Bespreking beleid bestuur;

Bestuursverkiezing;

Verkiezing kascommissie;

 Art. 21

Voorstellen van de leden, hetzij voor een algemene ledenvergadering, hetzij voor
een algemene jaarvergadering, moeten tenminste 14 dagen voor genoemde
vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

 Art. 22

Een buitengewone algemene ledenvergadering kan slechts worden gehouden wanneer
daartoe naar de mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding bestaat.
Voorts op schriftelijk verzoek van tenminste een derde deel van het aantal leden. Dit verzoek moet gemotiveerd de onderwerpen aangeven waarvan de behandeling wordt verlangd.
Het bestuur is gehouden binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijkverzoek
genoemde vergadering uit te schrijven, onder vermelding van deonderwerpen, plaats en tijdstip waar deze gehouden zal worden.

 Art. 23

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij stemming
over personen is een absolute meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen vereist, tenzij in het statuut of in het reglement een andere meerderheid is
voorgeschreven. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
Wanneer bij stemming over personen geen absolute meerderheid wordt verkregen,
heeft een tweede stemming plaats. De meerderheid van stemmen is dan beslissend.
Bij staking van stemmen na de tweede stemming wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.

Art. 24

Stemmen van onwaarde zijn: Blanco stembriefjes; stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures; Ondertekende stembriefjes; stembriefjes die onleesbaar zijn; stembriefjes waaruit, om welke reden dan ook, de wens van de stemmer onduidelijk blijkt.

 Art. 25

Het stembureau wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen leden.
Het beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en maakt
proces-verbaal op.

 Art. 26

Nadat een besluit als bedoeld in art. 20 van de statuten is genomen, wordt door
de algemene ledenvergadering een commissie van liquidatie benoemd, bestaande uit
drie personen. Deze commissie liquideert de vereniging zoals door de algemene ledenvergadering, conform artikel 22 van de statuten, is aangegeven.

 Art. 27

De vereniging organiseert eenmaal per jaar een vogeltentoonstelling, tenzij er sprake is van een overmacht situatie. Per jaar worden data,plaats en soort van de tentoonstelling vastgelegd, een en ander in overleg met de N.B.v.V., met in achtneming van de bepalingen van de N.B.v.V. De bepalingen voor tentoonstellingen worden bij afzonderlijk reglement geregeld. Het tentoonstellingsreglement maakt deel uit van dit reglement. Met de
organisatie van de tentoonstellingen is het tentoonstellingssecretariaat belast. De vereniging kan een lid verzoeken deze functie op zich te nemen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de organisatie van tentoonstellingen.

 Art. 28

Wijzingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door
de algemene en of de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van
de uitgebrachte stemmen, met in achtneming van de bepaling van art. 23 van dit reglement.

 Art. 29

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin twijfel bestaat
omtrent de toepassing van dit reglement, beslist het bestuur, onder
verantwoording aan de eerst volgende algemene ledenvergadering.

Aldus gewijzigd en vastgesteld te Franeker op 19 februari 2015

Het bestuur,