Algemene voorwaarden

Om lid te willen worden vragen wij u eerst in te stemmen met onderstaande.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert u zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent u nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. U erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

U geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
– administratieve- en contributieverwerking;
– toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
– bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren
  van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal)

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Bij deelname aan tentoonstellingen, vogelmarkten en/of andere evenementen kunnen er foto`s gemaakt worden. Deze zijn alleen beschikbaar voor mogelijke plaatsing op de website edelzanger.nl en de leden van volièrevereniging Introka.
U gaat akkoord met het maken van de foto’s en/of video’s, zonder enig recht op vergoeding. Deze foto’s en video’s worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Bezwaar van de genomen foto`s kunt u kenbaar maken door dit te melden bij het bestuur.

INSCHRIJVING
De overeenkomst komt tot stand, nadat het u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld en verzonden, of schriftelijk heeft ingeleverd. Door het inleveren/versturen van een volledig ingevuld aanmeldformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van volièrevereniging Introka.